Veľký výber anglických blahoželaní k Vianociam pre vašich najbližších. Poďte si vybrať to svoje!

Vianočné želanie v angličtine je niekedy ťažké presne definovať z hlavy.

Potrebujete nutne nejakú inšpiráciu na svoju pohľadnicu alebo status?

Máme pre vás kopu nápadov, v ktorej určite nájdete to pravé želanie.

Vtipné anglické želania k Vianociam

Humor je sila v každom duchu človeka. Predlžuje život a dodáva do srdca čosi hrejivého. Prečo teda nevyužiť vtipné vianočné želania v angličtine? Dotyčného to môže veľmi potešiť. Najmä, ak vyberiete niečo špecifické.

Wishing you a white Christmas! (And when you run out of white, just open a bottle of red).
Prajem vám biele Vianoce! (A keď vám dôjde biela, jednoducho otvorte fľašu červeného.)
Merry Christmas! I put so much thought into your gift that now it’s too late to get it.
Veselé Vianoce! Toľko som premýšľal o darčeku pre teba, že už je neskoro ho zháňať.
One sure sign that you’re getting older is how Santa seems to look younger each year. Cheers to another year of holiday fun!
Istou známkou toho, že starnete, je, že vám Santa pripadá z roka na rok mladší. Hurá do ďalšieho roka sviatočnej zábavy!
Wishing you hope, peace and lots of Christmas cookies this holiday season!
Prajeme vám nádej, pokoj a veľa vianočných cukroviniek v tomto sviatočnom období.
Please note: Christmas is canceled. Apparently, you told Santa you have been good this year … he died laughing.
Upozornenie: Vianoce sú zrušené. Očividne si povedal Santovi, že si bol tento rok hodný… Santa zomrel smiechom.
The 3 stages of man: He believes in Santa Claus. He doesn’t believe in Santa Claus. He is Santa Claus. Congratulations on finally making it to stage 3! Merry Christmas ol‘ man.
Existujú tri typy človeka. Ten, čo verí na Santa Clausa. Ten, čo neverí na Santa Clausa. Ten, čo je Santa Claus. Gratulujeme, že si konečne dosiahol tretie štádium! Veselé vianoce, kamoš.
Merry Christmas! May your happiness be large and your bills be small.
Veselé Vianoce! Nech je vaše šťastie veľké a vaše účty malé.
Eat. Drink. Be Merry. Have a wonderful Christmas!
Jedz. Pi. Buď veselý. Maj úžasné Vianoce!

Vianočné želanie v angličtine pre rodinu

Poprajte celej rodinke svojich príbuzných. Pre inšpiráciu uvádzame pár viet, ktoré odovzdávajú to najlepšie želanie do slávnostného obdobia.

Best wishes for a joyous Christmas filled with love, happiness and prosperity!
Prajeme krásne Vianoce plné lásky, šťastia a prosperity!
May the magic of the Christmas season fill your home with joy and peace. 
Nech kúzlo Vianoc naplní váš domov radosťou a pokojom.
For you at Christmas time: A wish for happiness, warmth, and love.
Pre teba v čas vianočný: Želanie šťastia, tepla a lásky.
May your family have a holiday season that is full of wonderful surprises, treats and nonstop laughter.
Nech má vaša rodina sviatky plné úžasných prekvapení, dobrôt a nepretržitého smiechu.
Wishing your holiday season be filled with sparkles of joy and love. Merry Christmas to you and your family!
Prajeme vám, aby vaše sviatky boli plné iskričiek radosti a lásky. Veselé Vianoce vám a vašej rodine!
Wishing you a Christmas that’s merry and bright!
Prajeme vám Vianoce, ktoré budú šťastné a žiarivé!
Wishing you and your family a wonderful holiday season. Lots of love.
Prajeme vám a vašej rodine nádherné sviatky. Veľa lásky.
Merry Christmas! Tell [names of family members] to have a wonderful holiday!
Veselé Vianoce! Povedz (mená členov rodiny), aby mali nádherné sviatky!

Najväčšie kúzlo určite vytvoríte, keď ho napíšete na vianočnú pohľadnicu. Najkrajšie vianočné pohľadnice objavíte čoskoro. Alebo si vyrobíte podľa návodu vlastné?

Želanie na Vianoce a do nového roku

Úplne najlepšie je, ak k svojmu textu ešte doplníte dovetok „a šťastný nový rok…“. Ale môžete to urobiť aj inak a treba originálnejšie. Tieto vianočné priania v angličtine nezabúdajú ani na túto nadchádzajúcu udalosť.

Raise the goblets to celebrate the ending year and let me wish you a very Merry Christmas and successful New Year.
Zdvihnite poháre na oslavu končiaceho roku a nechajte ma popriať vám Veselé Vianoce a úspešný nový rok.
May this Christmas bring you much joy and happiness, and may your New Year be merry and bright.
Nech ti tieto Vianoce prinesú veľa radosti a šťastia a nech je tvoj nový rok veselý a jasný.
Wishing you a very Merry Christmas and a wonderful New Year.
Prajeme vám veľmi veselé Vianoce a skvelý nový rok.
Merry Christmas! And best wishes for a healthy, happy, and peaceful New Year. Love from the xxx.
Veselé Vianoce! A želanie zdravia, šťastia a pokojného nového roka. S láskou od xxx.
Wishing you a lovely Christmas season and a Happy New Year!
Prajeme vám krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok!
Best wishes for the Holidays, and for health and happiness throughout the coming year.
Prajeme všetko najlepšie k sviatkom, zdraviu a šťastiu po celý nadchádzajúci rok.
May all that is beautiful, meaningful and brings you joy be yours this holiday season and throughout the coming year!
Nech všetko krásne a zmysluplné vám prináša radosť po celé sviatky a po celý nadchádzajúci rok!
Let us wish you Merry Christmas with a heart filled with joy, nice moments spent with your closest ones and good health for the New Year.
Dovoľte nám popriať vám Veselé Vianoce so srdcom plným radosti, pekné momenty strávené s vašimi najbližšími a veľa zdravia do nového roka.

Vianočné želanie v angličtine pre priateľov

Pokiaľ svojich kamarátov prekvapíte milým prianím, ktoré pohladí, budú určite veľmi radi. Záleží na vás, aký prostriedok si zvolíte. Najjednoduchšie je poslať hromadnú SMS alebo zdieľať status na sociálnych sieťach. Veľké prekvapenie môže nastať, aj keď dostanú milý list, pohľad do schránky alebo im poprajete pri osobnom stretnutí.

All the way from here, I send a special wish, a holiday hug and a holiday kiss!
Celú cestu odtiaľto posielam špeciálne želanie, sviatočné objatie a sviatočnú pusu!
Hope this festive season will bring good luck and good health for you and your family. Merry Christmas and Happy New Year!
Dúfam, že tento sviatočný čas prinesie vašej rodine šťastie a zdravie. Veselé Vianoce a šťastný nový rok!
The gift of love.The gift of peace. The gift of happiness. May all these be yours at Christmas.
Dar lásky. Dar pokoja. Dar šťastia. Nech sú všetky na Vianoce vaše.
Far apart during this holiday, but totally together in our hearts and minds. Merry Christmas!
O týchto sviatkoch ďaleko od seba, ale úplne spolu v našich srdciach a mysliach. Veselé Vianoce!
Wishing you a joyful time and a lot of pleasant memories of this season of love and magic. May all your dreams come true.
Prajeme vám radostný čas a veľa príjemných spomienok na tieto sviatky lásky a kúzel. Nech sa vám všetky sny vyplnia.
Sending a smile across the miles for a wonderful Christmas!
Posielam vám cez mnoho míľ úsmev k nádherným Vianociam!
May your Christmas be graced with peace, joy, and blessings! Merry Christmas to you!
Nech sú vaše Vianoce obdarené pokojom, radosťou a požehnaním! Veselé Vianoce!
Happy Holidays! Hope your Christmas isn’t a chore. Enjoy some relaxation time!
Šťastné sviatky! Dúfam, že vaše Vianoce nie sú fuška. Užite si relax!

Anglické citáty na vianočný pohľad

Citáty môžu vaše vianočné želanie ešte obohatiť. Môžete ich doplniť o vlastný text alebo nejakú známu frázu.

 The best of all gifts around any Christmas tree: the presence of a happy family all wrapped up in each other. ~ Burton Hills
Najlepšie zo všetkých darčekov okolo ktoréhokoľvek vianočného stromu: prítomnosť šťastnej rodiny, ktorá je zabalená sama v sebe.
One of the most glorious messes in the world is the mess created in the living room on Christmas day. Don’t clean it up too quickly. ~ Andy Rooney
Jeden z najslávnejších neporiadkov na svete je neporiadok vytvorený v obývačke na Štedrý večer. Neupratujte to veľmi rýchlo.
What is Christmas? It is tenderness for the past, courage for the present, hope for the future. It is a fervent wish that every cup may overflow with blessings rich and eternal and that every path may lead to peace. ~ Agnes M. Pharo
Čo sú Vianoce? Je to neha pre minulosť, odvaha pre prítomnosť, nádej pre budúcnosť. Je to vrúcne želanie, aby každý pohár pretekal požehnaním bohatým a večným a aby každá cesta viedla k mieru.
Advent helps us remember that light shines in the darkness and we reflect it. ~ Greg Richardson
Advent nám pomáha pamätať, že svetlo svieti v tme a my ho odrážame.

Zamilované želania k Vianociam v AJ

Ak máte tú výsadu, že sa so svojou láskou dorozumievate v anglickom jazyku, potom je týchto pár nasledujúcich riadkov určených práve vám.

I love you with all my heart and I want you to know that there is no one in this world who can make me happier than you. Merry Christmas sweetheart!
Milujem ťa celým svojim srdcom a chcem, aby si vedel, že na tomto svete nie je nikto, kto by ma urobil šťastnejším ako ty. Veselé Vianoce zlatíčko!
Christmas time is coming and I would like to take a chance to express my eternal love to you. Merry Christmas my love.
Vianočný čas sa blíži a ja by som chcel vyjadriť svoju večnú lásku k tebe. Veselé Vianoce, má lásko.
You’re the reason why this Christmas feels so special to me. So grateful for having you in my life. Merry Christmas!
Ty si dôvod, prečo mi tieto Vianoce pripadajú také jedinečné. Som tak rád, že ťa mám vo svojom živote. Veselé Vianoce!
Merry Christmas my darling, enjoy this special moment with those you love and I wish you a handful of luck, good health and all the presents you wish for.
Veselé Vianoce, miláčik, uži si úžasné chvíle s tými, ktorých miluješ a prajem ti plnú hrsť šťastia, zdravia a všetky darčeky, ktoré si praješ.
I’ve been waiting all year to spend Christmas with you! Now that it’s here, I can’t think of any gift I’d want any more than this. Merry Christmas, my love!
Celý rok som čakal, kým s tebou strávim Vianoce! Teraz, keď je to tu, ma nenapadá žiadny darček, ktorý by som si prial viac ako toto. Veselé Vianoce, moja láska!
Merry Xmas, love! You are the biggest blessing of my life and I cherish you every day!
Veselé Vianoce, láska! Si to najväčšie požehnanie v mojom živote a vážim si ťa každý deň!
Being with you for Christmas makes me feel like a child again. Except, instead of anticipating my presents, I’m looking forward to our kisses.
Byť s tebou na Vianoce mi pripomína detstvo. Až na to, že namiesto tešenia sa na darčeky sa teším na naše bozky.

Obrázkové vianočné želania v angličtine

Obrázky vyriešia to, čo nepovedia slová. Vyvolajú atmosféru, hovoria medzi riadkami a idú hlavne využiť aj miesto samotnej pohľadnice. Ak sa vám niečo páči, pokojne si to stiahnite a prepošlite alebo vytlačte.

Moderné pohľadnice s kresleným sobom.

Vianočné prianie s nápisom Merry Christmas so sobom na bielom pozadí s vločkami
Zdroj: Pixabay.com

Želanie so stromčekmi na vytlačenie ako pohľadnica.

Pohľadnica s vianočným prianím v angličtine, zlatými obrysmi smrekov na čiernom pozadí s hviezdmai
Zdroj: Pixabay.com

Obrázkové želanie v angličtine s tučniakmi.

Dvaja tuliaci sa tučniaky so šálmi na modrom zamrznutom pozadí s prianím Merry Christmas
Zdroj: Pixabay.com

Ilustrovaný pohľad s textom a vianočným obrázkom.

Ilustrovaná pohľadnica s textom a vianočným obrázkom.
Zdroj: Pixabay.com

Kreslený obrázok ako vlastnoručne vyrobený pohľad s vtáčikmi.

Anglické prianie s obrázkom vtákov.
Zdroj: Pixabay.com

Pohľadnica s anglickým textom v tvare stromčeka.

Pohľad s anglickým textom v tvare stromčeka.
Zdroj: Pixabay.com

Minimalistický pohľad na Vianoce.

Jednoduchý pohľad na Vianoce so stromčekom a nápisom Merry Christmas
Zdroj: Pixabay.com

Vtipné anglické prianie s obrázkom Santy.

Humorné anglické prianie s obrázkom Santy.
Zdroj: Pixabay.com

Nezabudnite sa pozrieť aj na novoročné priania v angličtine. Napríklad sa vám nejaké zapáčia.

Ukázali sme si niekoľko viet, fráz a slov aj obrázkov, ktorými svojich blízkych môžete na Vianoce potešiť a presvedčiť ich, že na nich myslíte. Vôbec sa nehanbite za to, že niektorý text skopírujete. Nie každý má hlavu na vymýšľanie veselých prianí a hľadanie tých správnych slov, a to ešte v angličtine.

Tieto vianočné priania v angličtine vám tiež môžu pomôcť nájsť aspoň časť toho, čo chcete vyjadriť a celkový kontext môžete tiež vymyslieť sami. Tak sa u nás nechajte inšpirovať a urobte druhým vianočné sviatky krajšie.

Milan & Ondra

Vianoce nás jednoducho baví. Na webe Vianocedarceky.sk vám chceme ukázať tie najlepšie recepty, dekorácie a informácie o Vianociach na jednom mieste. Chýba nám tu niečo? Dajte nám vedieť a inšpirujte sa s nami! :)

Páčil sa vám tento článok? Dajte 5 hviezdičiek. :)

Napíšte komentár

E-mailová adresa nebude zverejnená a nebude uložená v žiadnej marketingovej databáze. Povinné polia sú označené *.

Zavriet reklamu